en cz
File Manager
1.	*Transfer acknowledge* a *bus request* jsou názvy jednotlivých vodičů: transfer acknowledge (potvrzení o převzetí dat ze sběrnice nebo o uložen dat na sběrnici),bus request (žádost o sběrnici),
2.	„R“ v názvu klopného obvodu RS znamená reset 
3.	„S“ v názvu klopného obvodu RS znamená: "S" v názvu znamená "set"
4.	Aplikační, prezentační, sezónní, transportní, síťová, datová (linková), fyzická – vrstvy OSI, asi seřazení
5.	Co platí pro SDRAM paměti označené zkratkou DDR? DDRAM je zkrácené označení DDR SDRAM = Double Data Rate – používá obě hrany signálu sběrnice, takže efektivní frekv. 200 až 800 MHz. 64bitová sběrnice.
6.	Čím je identifikována stisknutá klávesa na počítačové klávesnici? spojením nějakých obvodů nebo tak, přesně nevím, jak to bylo
7.	Energeticky závislá paměť typicky je: třeba RAM
8.	Frekvence současných procesorů osobních počítačů se pohybují v řádech GHz
9.	Instrukce volání podprogramu musí: zaškrtávací
10.	Invertor: Invertuje z 0 na 1 a naopak!
11.	Jak a k čemu se v LCD panelech používají tekuté krystaly? Pro vychýlení osy a zobrazeni toho polarizovaného světla
12.	Jak dlouho bude trvat přenos souboru o velikosti 64 MB po 32bitové sběrnici o frekvenci 8 MHz? 2 sekundy
13.	Jak se nazývá klopný obvod s jedním stabilním a jedním nestabilním stavem? monostabilní
14.	Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 24bitové adresy? 2^24 b ??
15.	Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 32bitové adresy? 2^32 b
16.	Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 128 Mb/s? 4 sekundy
17.	Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 16 Mb/s? 32 sekund (16 Mb/s == 2 MB/s; 64:2=32s)
18.	Jakou délku má ethernetová hardwarová adresa (MAC)? 48b a IPv4 má 32b, 48 b == 6 B, IPv6 má 128b
19.	Jakou délku má IP adresa verze 4? 32bitové číslo, které vlastní každá komunikující entita v síti (každá jiné číslo). Uváděna ve formátu čtyř 8bitových čísel (0–255) oddělených tečkou
20.	Jakou délku má IP adresa verze 6? 128bitové číslo ve formě osmi 16bitových polí, oddělovač „:“, např. 2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5
21.	Jakou funkci u paměti má refresh cyklus? Nějaké možnosti s obnovením nějaké paměti, nevím
22.	Jednou z fází zpracování instrukce procesorem NENÍ: kopírování instrukce do paměti!
23.	Klíčovým protokolem služby WWW je TCP/IP ?
24.	Kolik operační paměti je možné adresovat pomocí jedné 16bitové adresy? 64 (64 = 16 * 4 (jeden 4b blok))
25.	Kolik výstupů má komparátor pro porovnání dvou n-místných slov? 1 (a vstupy sou 2)
26.	Která charakteristika NEPLATÍ pro registr procesoru? je to energeticky nezávislá paměť
27.	Která charakteristika platí pro registr procesoru? sada registrů (v řadiči) k uchování operandů a mezivýsledků. Přístup k registrům je mnohem rychlejší než přístup do rozsáhlých pamětí umístěných na externí sběrnici. Registry dělíme na obecné (pracovní, universální) a řídící (např. čítač instrukcí, stavové registry, registr vrcholu zásobníku, indexregistry). Bitová šířka pracovních registrů je jednou ze základních charakteristik procesoru.
28.	Která ze zobrazovacích technologií je založena na principu katodové trubice? CRT
29.	Která ze zobrazovacích technologií je zdrojem ionizujícího záření? Plasma
30.	Která ze zobrazovacích technologií využívá polarizované světlo? LCD
31.	Které parametry procesoru mají (za jinak stejných podmínek) vliv na jeho výkon: možnosti (člověk jich mel zaškrtnout víc): chlazeni, počet jader, frekvence, atd.
32.	Které tvrzení neplatí pro von Neumannovu architekturu?. data a programy mají byt uloženy odděleně
33.	Který způsob přenosu dat po sběrnici neklade vůbec žádné nároky na kvalitu generátoru hodinového signálu vysílajícího ani příjemce? Asynchronní přenos ?
34.	Který způsob přenosu dat po sběrnici umožňuje používat různě dlouhé bitové intervaly? možnosti: asynchronní, asymetricky a synchronní
35.	Logický obvod NAND viz přednáška log_obvody str 19
36.	Logický obvod NOR viz přednáška log_obvody str 20
37.	Negaci bitu provádí: Invertor
38.	Nevlastní (příměsový) polovodič s děrovou vodivostí vytvoříme z vlastního polovodiče přidáním donoru. NE
derova vodivost -- polovodic typu P -- akceptori
elektronova -- typu N -- donori
39.	Nevlastní (příměsový) polovodič s elektronovou vodivostí vytvoříme z vlastního polovodiče přidáním akceptoru. Ano
40.	Paměť se sekvenčním přístupem Páska
41.	Paměť, která svůj obsah adresuje klíčem, který je uložen přímo v této paměti a vyhledává se paralelně, se nazývá Přímá? Kombinovaná (index-sekvenční) ?
42.	Parametr pamětí vybavovací doba (čas přístupu) bude nejvyšší u 
•	paměť mikroinstrukcí v procesoru – nejdražší, nejmenší kapacita, nejrychlejší
•	registry procesoru
•	vyrovnávací paměť (cache) CPU
•	hlavní (operační) paměť
•	vyrovnávací paměť vnější paměti (např. disková cache)
•	vnější paměť (např. HDD, USB disk)
•	archivní paměť (CD, DVD, páska)
43.	Po paralelní sběrnici jsou data přenášena po jednotlivých bitech. Ne
44.	Po paralelní sběrnici jsou data přenášena po několika bitech (např. 32 nebo 64) najednou. Ano
45.	Po sériové sběrnici jsou data přenášena po jednotlivých bitech. Ano
46.	Po sériové sběrnici jsou data přenášena po několika bitech (např. 32 nebo 64) najednou. Ne
47.	Počet jader procesoru má vliv na „Vícejádrový procesor pak může ve stejném okamžiku zpracovávat více procesů nebo více vláken jednoho procesu najednou“
48.	Pokud jsou na vstupech sčítačky modulo 2 stejné hodnoty, výstup je 1?
49.	Polovodič typu P se vyznačuje děrovou vodivostí. ANO
50.	Polovodičová dioda je pro elektrony propustná ve směru NP.
"Po připojení kladného pólu napětí na P a záporného na N je NP přechod v propustném stavu.
	Opačně je v nepropustném stavu, protéká jen zbytkový proud"
51.	Polovodičová dioda je pro elektrony propustná ve směru PN. NE
52.	Použití prioritní linky patří mezi způsoby přístupu ke sběrnici: Prioritní 
53.	Pravidla pro doručování zpráv elektronické pošty definuje protokol SMTP
54.	Pro adresaci operační paměti o kapacitě 4 GB je třeba adresová sběrnice šířky alespoň 
32b
55.	Pro logický kombinační obvod platí: 0,6 bodů ze 3, něco jsem tam posral označil jsem 3 věci.
Funkční závislost mezi vstupy a výstupy je dána zapojením elementárních LO a mění se pouze změnou zapojení. Kombinační logické systémy také nemají paměť = neuchovají informaci obsaženou ve vstupech po dobu delší, než je tato informace na vstupech fyzicky přítomna.
56.	Pro logický sekvenční obvod platí: Nic s kombinací tuším
57.	Pro přístup do celé paměti, která je rozdělena na n adresovatelných bloků, potřebujeme adresu o délce nejméně:  log 2 n (logatimus n o zakladu 2 zaokrouhl. Na cele cisla nahoru)
58.	Pro skenery používající technologii CIS platí:  
„CIS technologie je levnější na výrobu, snímací hlava má menší rozměry a hlavně nízkou spotřebu. Skenery tak mohou být napájeny přímo z USB portu a jsou tenčí. Na druhou stranu zatím nedosahují kvalit CCD, hlavně nižší rozlišovací schopností na tmavých částech předloh. Další nevýhodou je neschopnost tzv. prostorového snímání – například hřbet otevřené knihy mírně vzdálený od hlavy vyjde tmavý až černý.
o	Zdroj světla: tři řádky diod v barvách RGB jsou součástí čtecí hlavy, jeden řádek senzorů
o	Nemá zrcadla a čočky jako CCD, je levnější, avšak poněkud nižší kvalita snímání

CCD má z principu ještě jednu výhodu. Umožňuje skenovat transparentní předlohy (negativy, diapozitivy), neboť osvětlovací zářivka může předlohu také prosvětlovat. Některé skenery proto mají další zářivku přímo ve víku, nebo se k nim dodává adaptér.„
o	Zdrojem světla zářivka, odražené světlo zachycují CCD čidla
59.	Procesory s mikroprogramovým řízením (CISC) (oproti obvodovému): viz přednáška hw_procesory str. 18
60.	Protokol, kterým se řídí převod doménových jmen strojů na IP adresy a naopak má zkratku: DNS
61.	První 16bitový procesor osobních počítačů nesl označení: Procesor 8086 (iAPX 86)
62.	První 32bitový procesor osobních počítačů nesl označení: 80386DX
63.	První osobní počítač byl uveden na trh v roce: 1981
64.	První procesor osobních počítačů s integrovanou FPU jednotkou nesl označení: 486SX
65.	První procesor osobních počítačů s integrovanou vyrovnávací pamětí nesl označení: 486
66.	Předloha se pohybuje u skenerů: Rotační (bubnové)
67.	Při zapojení bipolárního tranzistoru se společným emitorem ovládáme průchod elektrického proudu celým tranzistorem pomocí propojení: možnosti: emitoru a kolektoru XXX báze a kolektoru XXX báze a emitoru base - kolektor... že malým proudem na bazi ovladáme velký na kolektoru
68.	Přiřaďte jednotlivým charakteristikám správnou skupinu procesorů: RISC/CISC viz přednáška hw_procesory str. 18
69.	Přiřaďte zkratky z oblasti procesorů jejich charakteristikám: stejný jak otázka 68 ?
70.	Rozdělte následující sběrnice na sériové a paralelní: 
Počet přenesených bitů v jednom taktu nebo najednou (šířka sběrnice):
a.	1 – sériová sběrnice 
b.	8, 16, 32, 64 – paralelní sběrnice 

71.	Rozdělte následující sběrnice na vnitřní a vnější podle toho jestli jsou v počítači nebo mimo něj (např vnější-USB)
72.	Rozhodněte, ze kterých barev vytváří výsledný obraz zobrazovací jednotky a ze kterých tiskárny: RGB -- lcd, plasma, crt, CMYK -- tiskárny
73.	Rozlišení skenerů, např. 2400 × 4800 se uvádí v jednotkách: DPI
74.	Různými kombinacemi prvků NAND lze vytvořit obvody realizující funkce AND, OR, NOR
75.	Různými kombinacemi prvků NOR lze vytvořit obvody realizující funkce AND, OR, NAND
76.	Sčítačka má oproti polosčítačce navíc: převod z nižšího radu
77.	Sčítačka modulo 2 realizuje funkci: 
"realizuje aritmetický součet, dvou stejnolehlých bitů dvou binárních čísel "
78.	Seřaďte jednotlivé vrstvy architektury TCP/IP shora dolů od nejvyšší po nejnižší: aplikační --> transportní --> síťová --> síťového rozhraní
79.	Seřaďte jednotlivé vrstvy referenčního modelu ISO/OSI shora dolů od nejvyšší po nejnižší: stačí si zapamatovat počáteční písmena (žádné se neopakuje): A P R T S L F
80.	Seřaďte následující skenery podle maximálního dosažitelného rozlišení (od nejmenšího po největší): bubnový --> stolní --> ruční
81.	Seřaďte vyjmenované paměti podle typické kapacity od nejmenší po největší: L1 cache, L2 cache, RAM, DVD, HDD 
pamet mikroinstrukci v cpu --> registry cpu --> cache cpu --> operacni pamet --> diskova cache --> vnejsi pamet (hdd, usb disky) --> archivni pamet
82.	Šířka adresních registrů procesoru má vliv na kolik paměti můžeme adresovat (dokáže procesor používat)
83.	Šířka datových registrů procesoru má vliv na: rychlost výpočtu nebo zpracování nebo operace, už nevím, jak to přesně bylo
84.	Trvá-li zpracování jedné instrukce v určitém procesoru několik taktů, je možné docílit dokončení několika instrukcí v každém taktu? Ne ?
85.	Unipolární tranzistor je ovládán: tranzistor řízený polem
86.	Určete pořadí jednotlivých fází instrukčního cyklu procesoru:
Provedení instrukce: výběr operačního kódu z paměti, výběr operandu / adresy operandu z paměti, (výběr operandu z paměti), provedení instrukce.
87.	Určete způsob přístupu do následujících pamětí: páska – sekvenční; HDD,RAM.. - přímý
88.	Určete, co je zdrojem světla u jednotlivých typů zobrazovacích jednotek: 
LCD displeje
•	LCD (display z tekutých krystalů) – dvě desky pokryté elektrodami, mezi nimi tekuté krystaly. Krystaly polarizátoru podle přivedeného napětí stáčejí rovinu polarizovaného světla (o 0°–90°) a to poté s různou intenzitou prochází analyzátorem.
OLED displeje
•	využívá organických uhlíkových sloučenin, které pod napětím (cca 2–10 V) vysílají světlo
Plazmové displeje
•	Plazmové – dvě elektrody a mezi nimi plyn (směs argonu, xenonu, neonu).
•	U plazmových obrazovek se obraz vytváří vybuzením fosforové vrstvy, která je vytvořena na vnější straně štítu. K excitaci (předání energie atomovému jádru, které přejde do vyššího energetického stavu) dochází působením ultrafialového světla, které vzniká
v ionizovaném plynu (v plazmatu) pomocí elektrického napětí.

89.	Určete, do jaké kategorie patří následující zařízení: vstupni/vystupni
90.	Určete, jaký přenos dat je znázorněn na následujícím obrázku: byl tam jeden obrázek z přednášek, tož se na ne podívej. já tam myslím mela asynchronní, vyvolaný příjemcem, nebo jak se tomu říká
91.	Určete, které principy vnesl do vývoje počítačů John von Neumann: uchovávání celého programu
v paměti počítače, v paměti s přímým přístupem; počítač měl jedinou paměť ( operační paměť), ve které by se společně uchovávaly jak data, tak i programy
92.	Určete, které příkazy programu mohou způsobit skoky ve zpracování instrukčního proudu:
goto, volani funkce?
93.	Určete, které výhody přináší použití virtuální paměti: Když pro ukládání dat nestačí operační paměť počítače, odkládají se dočasně nepotřebná data do odkládací prostoru na pevný disk (do stránkovacího souboru) – virtuální paměť.
94.	Určete, kterými z následujících rovnic lze popsat funkci 2bitového komparátoru: log. součet
95.	Určete, na jaké bázi jsou založeny jednotlivé generace počítačů: 0. gen. – elektromagnetické relé; 1. gen. – elektronky; 2. gen. – tranzistory; 3. gen. – integrované obvody; 4. gen. - mikroprocesory
96.	Určete, ve kterých vrstvách síťových modelů (např. ISO/OSI) a architektur (např. TCP/IP) se provádějí následující operace: horní/dolní
97.	Uvedeným principům uložení binárních hodnot 0 a 1 přiřaďte odpovídající typy pamětí: 
98.	V čem se vzájemně liší asynchronní, asymetrický a synchronní přenos dat? Asynchroní – libovolná doba přenosu 1 bitu, synchronní – pevná doba přenosu 1 bitu (časovač), 
99.	V některých variantách typu tiskáren je využíván piezoelektrický jev. O jaké tiskárny se jedná? Inkoustové
100.	Ve von Neumannově architektuře má dekódování instrukcí na starost kompilátor?
101.	Velikost elektrického proudu procházejícího elektronkou se ovládá změnou napětí na: 
102.	Virtuální terminál s příkazovým řádkem pro interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům poskytuje protokol: TELNET
103.	Vyberte podmínky, které musí být splněny, aby vyrovnávací paměť procesoru mohla přispět k urychlení jeho práce:
"Procesor data hledá nejprve zde, teprve pokud je nenajde, čte z hlavní paměti a celý blok dat uloží do cache.
Princip lokality reference adres: procesor pracuje vždy určitou dobu v jedné určité oblasti hlavní paměti – proto je pravděpodobnost nalezení potřebných dat v cache poměrně velká a její používání výrazně urychluje práci procesoru."
104.	Výkon numerické jednotky procesoru (FPU) se uvádí v jednotkách: MFLOPS
105.	Výstupní hodnota logického členu NAND je rovna 0: když jsou vstupy: 1 1
106.	Výstupní hodnota logického členu NAND je rovna 1:  když jsou vstupy: 0 0
107.	Výstupní hodnota logického členu NOR je rovna 0, pokud je alespoň jedna ze vstupních hodnot 1
108.	Zařaďte následující protokoly do příslušných vrstev architektury TCP/IP: 
aplikační: FTP, DNS, SMTP, HTTP, DHCP
transportní: TCP, UDP
síťová: IP, ARP
109.	Zařaďte vyjmenované způsoby řízení přístupu ke sdílené sběrnici do správné kategorie: prioritní (prioritní dekodér, prioritní linka); Spravedlivé (ostatní)
110.	Zkratka OCR znamená: Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků
111.	Zkratka RAM označuje paměť, která: s přímým přístupem
112.	Zrcadla jsou použita v tiskárnách: laserových